Śląski OZŻ

Wpis do rejestru

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI JACHTU:

 

1. Wniosek o wpis statku do rejestru statków:

2. Dokument stwierdzający nabycie własności lub współwłasności statku, którym może być:

 1. faktura VAT,
 2. umowa kupna-sprzedaży,
 3. umowa zamiany,
 4. umowa darowizny,
 5. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 6. pisemne oświadczenie właściciela o wybudowaniu statku - jeżeli statek został wybudowany systemem gospodarczym,
 7. dowód rejestracyjny, jeżeli jest wystawiony na aktualnego właściciela zgłaszającego statek do rejestracji.

3. Jeżeli armator nie jest właścicielem statku:

 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu tj. kopia umowy armatorskiej.

4. Jeżeli właścicielem statku jest osoba fizyczna:

 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • w przypadku gdy dokument stwierdzający nabycie własności lub współwłasności statku jest wystawiony na działalność gospodarczą osoby fizycznej - dodatkowo kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i kserokopia dokumentu potwierdzającego przydzielenie numeru REGON.

5. Jeżeli właścicielem statku jest osoba prawna :

 • kserokopia wypisu z odpowiedniego rejestru sądowego wskazującego imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (np. odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego) i kserokopia dokumentu potwierdzającego przydzielenie numeru REGON.

6. Jeżeli armator nie jest właścicielem statku:

 • w przypadku gdy armator jest osobą fizyczną - dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • w przypadku gdy armator jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu), kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i kserokopia dokumentu potwierdzającego przydzielenie numeru REGON,
 • w przypadku gdy armator jest osobą prawną – kserokopia wypisu z odpowiedniego rejestru sądowego wskazującego imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (np. odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego) i kserokopia dokumentu potwierdzającego przydzielenie numeru REGON.

7. Dowód wykreślenia statku z dotychczasowego rejestru - jeżeli statek był wpisany do innego rejestru,

8. Dowód opłaty za wpis statku do rejestru statków.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

 

Jesteś tutaj: Home Wpis jachtu do rejestru